42 & SDVMA

???????SDVMA????? ??????????‘??’? ????????????????????? ??????????????????????????; ????????????????????????…

????
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Sound_of_Thunder

SDVMA???

????

…?????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????…

????
http://en.wikipedia.org/wiki/Butterfly_effect

????

…????? (???)???Yin?????? ???????????????? `???stardust (Joni Mitchell)…??? `???????????????????????????????you (Beatles)…

????
http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory

???Attractor

…?????

????
http://en.wikipedia.org/wiki/Lorenz_attractor

???

…????????????????????? ???????????????????????? ?????? ?????????? ??????????? ??????????????????????????????????; ???????????? ?????????

????
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractals

Mandelbrot??

… Benoît Mandelbrot?????????????‘draw???? Mandelbrot???-???????????

????
http://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set

?????

?????????????????????????? ???????????????????????‘??’??

????
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_art
http://www.fractalus.com/info/manifesto.htm

???????
SDVMA