42 & SDVMA

Có m?t câu chuy?n ng?n, phi hành ?oàn SDVMA thích: Ray Bradbury's 'A Sound of Thunder'. ?ó là v? m?t ng??i ?i tr? l?i trong th?i gian và vô tình tramples m?t b??m. Khi tr? v? v?i hi?n t?i, ông ?ã tìm th?y trên th? gi?i có h?i khác v?i m?t ông r?i; t?t c? l?ch s? ?ã b? thay ??i b?i cái ch?t c?a m?t b??m duy nh?t trong quá kh? xa xôi ...

hêm thông tin
http://en.wikipedia.org/wiki/A_Sound_of_Thunder

SDVMA c?ng là thành:

The Butterfly Effect

Nh? ?ó mà các flapping c?a cánh b??m t?o ra m?t thay ??i nh? trong b?u không khí mà trong quá trình th?i gian, ho?c thông qua m?t chu?i s? ki?n, có th? d?n t?i hi?n t??ng quy mô l?n nh? c?n l?c xoáy. Có b??m không flapped cánh c?a nó, các qu? ??o c?a h? th?ng có th? ?ã ???c bao la khác nhau ...

Thêm thông tin
http://en.wikipedia.org/wiki/Chaos_theory

Lorenz Attractor

... Wax on, wax off.

Thêm thông tin
http://en.wikipedia.org/wiki/Lorenz_attractor

Fractals

... Hình h?c trong thiên nhiên, trên Trái ??t và hành tinh trong su?t v? ?ã bi?t. Cái gì ?ó d??ng nh? ???c chia thành ph?n, m?i trong s? ?ó là t??ng t? nh? ??i t??ng ban ??u. Ph?n c?a toàn b?. Fractals có chi ti?t vô h?n. Cây d??ng x? và là fractal trong t? nhiên. M?t m?t chi nhánh ho?c t? m?t cây d??ng x? frond m?t t? và b?n s? th?y nó là m?t b?n sao thu nh? c?a toàn b?; không gi?ng nhau, nh?ng t??ng t? trong thiên nhiên. Chi ti?t là toàn b? là các chi ti?t.

Thêm thông tin
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractals

Mandelbrot Set

... Benoît Mandelbrot là ng??i ??u tiên s? d?ng m?t máy tính ?? lô / 'Fractals v?'. The Mandelbrot Set - m?t hình dung máy tính c?a Fractals.

Thêm thông tin
http://en.wikipedia.org/wiki/Mandelbrot_set

Fractal ngh? thu?t

Chúng tôi hy v?ng b?n thích ngh? thu?t fractal r?ng chúng tôi ?ã ???c s? d?ng trong trang web c?a chúng tôi. ??i v?i các ngh? s?, cá nhân và hình ?nh fractal c?a mình, xin hãy xem trang CREDITS '' c?a chúng tôi.

Thêm thông tin
http://en.wikipedia.org/wiki/Fractal_art
http://www.fractalus.com/info/manifesto.htm

C?m ?n b?n ?ã ghé th?m chúng tôi.
SDVMA