Cho m?ng ??n v?i SDVMA

SDVMA cung c?p ?ào t?o cho chính ph?, doanh nghi?p, giáo d?c, c?ng ??ng và t? ch?c th?c thi pháp lu?t trên th? gi?i.

K? t? n?m 1984, chúng tôi có chuyên môn làm vi?c v?i nh?ng ng??i có hoàn c?nh, l?i s?ng, ho?c ngh? nghi?p, n?i h? có nguy c? cao g?p: c?ng th?ng, unwellness, xung ??t, s? hãi, t?c gi?n, hung h?ng, hay b?o l?c.

Trong h?n 25 n?m qua chúng tôi ?ã cung c?p ?ào t?o cho h?n 300.000 ng??i.

Trong s? các khách hàng c?a chúng tôi là: H?i ??ng thành ph? Brisbane, NSW Department of Community Services, Queensland Rail, Slater và Gordon, the Australian Ballet, Ngân hàng Commonwealth, c?nh sát B?, Ford Motor Company, IBM, Ericsson, và BHP Billiton.

Chính c?a ch??ng trình ?ào t?o c?a chúng tôi là:

  • Xung ??t / Aggression Qu?n lý
  • Qu?n lý c?ng th?ng & Wellness cá nhân
  • T? phòng / cá nhân An toàn & Empowerment
  • CTRP