Cc bi t?p th? v t? ch?a b?nh

M?t m?nh m? và r?t c?n thi?t là cu?c cách m?ng ?ang di?n ra t?i nhi?u khu v?c c?a cu?c s?ng.Nhân lo?i ?ang ??i m?t v?i nh?ng h?u qu? khó kh?n c?a các b? qua các quy lu?t c?a t? nhiên.Không có nhi?u c? ch? k?p th?i mà b?t k? ng??i nào có th? làm h?n ?? ngay l?p t?c và vigilantly ch?u trách nhi?m v? m?t ph?n c?a th? gi?i n?m trong ph?m vi l?nh c?a riêng h?.

Là tâm c?a s? cân b?ng trong môi tr??ng c?a chúng tôi v? nhà n??c, ô nhi?m, tái ch?, ngu?n tài nguyên nhiên li?u là c?n thi?t và có giá tr? l?n.Ít nh?t là ?i?u quan tr?ng là minding s? cân b?ng trong b?n thân.

Taking responsibility for generating and maintaining peak health is a key element in our necessary quest to achieve sustainable life on earth. Ch?u trách nhi?m v? t?o ra và duy trì s?c kh?e ??nh cao là m?t y?u t? then ch?t trong quest c?n thi?t c?a chúng tôi ?? ??t ???c cu?c s?ng b?n v?ng trên trái ??t.

Có m?t xung t? ch?a b?nh là m?t ph?n c?a c? th? m?i ng??i, tâm trí và tinh th?n.Trong h?u h?t các n?n v?n hóa các h? th?ng ch?a b?nh truy?n th?ng ???c d?a trên t?ng c??ng n?ng l??ng này và h? tr? ch?a b?nh b?m sinh.

??i v?i m?t s? ki?n th?c lý do nh? th? nào ?? t?ng c??ng xung ch?a b?nh t? ??ng c?a chúng tôi ?ã b? m?t ? Hoa K? và th? gi?i ph??ng Tây cho ??n r?t g?n ?ây.??i v?i m?t vài tr?m n?m chúng tôi ?ã tin r?ng b?nh t?t ??n t? bên ngoài và các cu?c t?n công c?a cá nhân m?t n?n nhân là nh?ng ng??i b?t l?c.

Nhi?u ch?ng r?i lo?n trong ?ó có b?nh tim, ti?u ???ng, ??t qu? và ung th? ?ã ???c tìm th?y ???c ph?n l?n là phòng tránh.Chúng tôi ?ang nh?n ra r?ng m?c dù b?nh có th? ??n t? bên ngoài, nh? trong m?t vi-rút, c? ch? ch?a b?nh n?i b? c?a h? th?ng mi?n d?ch là healer quan tr?ng nh?t.

Các lo?i thu?c t?t nh?t và sâu s?c nh?t là ?ã có trong chúng ta.Chúng ta ph?i h?c h?i và sau ?ó áp d?ng các ph??ng pháp ?? chuy?n thu?c vào và kích ho?t kh? n?ng ch?a lành cho chúng tôi.

T? ch?u trách nhi?m s?c kho?, nhi?u h?n b?t k? tùy ch?n có th? khác, là gi?i pháp ?? ch?a b?nh c?a chúng tôi.B?ng ch?ng cho s? th?t c?a th?c t? này là lúc chúng tôi ??n t? kh?p m?i n?i.Nghiên c?u cho th?y ch? ?? ?n u?ng, t?p th? d?c và qu?n lý c?ng th?ng là nh?ng công c? m?nh m? cho vi?c duy trì s?c kh?e.

Tuy nhiên, trong th? gi?i ph??ng Tây, chúng tôi có truy?n th?ng ít là c?ng ?ã c? g?ng h? tr? t? ??ng y t?.Thay ??i ch? ?? ?n u?ng hàng ngày.Aerobics bán ???c r?t nhi?u trang thi?t b? nh?ng ?ã ???c tìm th?y là b?t l?i cho nhi?u ng??i.Now aerobics tác ??ng th?p là cách ti?p c?n m?i nh?t.

Các c?m c?a Trung Qu?c và ?n ?? là Pranayama c?a h? th?ng t? áp d?ng nâng cao s?c kh?e ???c d? dàng ?? tìm hi?u và ??n gi?n ?? áp d?ng.T? ch?m sóc là m?t trong nh?ng tính n?ng quan tr?ng nh?t c?a h? th?ng truy?n th?ng châu Á c?a y h?c.

Các h?c thuy?t tri?t h?c và y h?c c? ??i khuy?n khích, và, trong th?c t?, nhu c?u hành ??ng và ch?u trách nhi?m v? ph?n c?a ng??i là tìm cách duy trì ho?c t?ng c??ng s?c kh?e.

T? áp d?ng các ph??ng pháp nâng cao s?c kh?e ??c bi?t ?áng chú ý vì nh?ng m?ng r?ng v? l?i ích s?c kh?e th?c s? mà ???c kích ho?t.Nh?ng s?a ??i các th?c hành và t?ng t?c t? riêng c?a c? th?, ?i?u ch?nh c? ch? sinh lý và bioenergetic.

H? có m?t ?ng d?ng r?t th?c t? cho các b?nh ch?a b?nh c?ng nh? h? tr? duy trì s?c kh?e, ?? b?n và tu?i th?.Ngoài ra, th?c hi?n nh?ng ?i?u r?t gi?ng nhau, tinh t?, sâu ??m, và hoàn thi?n, liên k?t ??n m?t l?nh v?c toàn b? th?c hành ti?t siêu hình t?p trung v? h??ng phát tri?n tâm linh.

Trong th? gi?i ph??ng Tây hi?n ??i, h? th?ng y t? hi?n hành là tragically thi?u trong chi?n l??c mà m?t cá nhân ho?c b?nh nhân có th? th?c hi?n chính mình ?? h? tr? quá trình ch?a b?nh c?a riêng h?.

Ngoài vi?c b? b?nh nhân và t??ng thích v?i các l?nh c?a bác s? ? ?ó ?ã nói chung ???c ít mà b?nh nhân có th? làm.T? áp d?ng ph??ng pháp nâng cao s?c kh?e (SAHEM), mà mùa xuân t? các truy?n th?ng châu Á, ?ang c? g?ng và các k? thu?t th?c s? tinh t? qua hàng ngàn n?m mà ?ã s?n sàng ?? ???c s? d?ng ngay bây gi?.

M?t ch?m sóc s?c kh?e nhanh chóng m? r?ng cu?c cách m?ng trong các l?nh v?c trách nhi?m c?a b?nh nhân và hành ??ng ngay l?p t?c b?nh nhân là c?n thi?t ?? ?áp ?ng các nhu c?u c?p thi?t cho các gi?i pháp cho cu?c kh?ng ho?ng trong chi phí y t? và cu?c kh?ng ho?ng trong ch?t l??ng ch?m sóc.

Nh?ng th?c hành nâng cao s?c kh?e cho vay mình hoàn toàn và d? dàng ?? quan tr?ng cho s? c?n thi?t ph?i t? ch?m sóc b?nh nhân ???c áp d?ng b? sung mà b?t k? chi?n l??c lâm sàng cho dù ?ó là b?o th? nh? châm c?u ho?c là c?p ti?n nh? ph?u thu?t.

Trong h?u h?t các hình th?c ??y ?? và toàn di?n c?a các truy?n th?ng c? t? áp d?ng nâng cao s?c kh?e và phát tri?n cá nhân bao g?m:

 • h?i th? th?c hành
 • th? giãn
 • nh? nhàng phong trào
 • Ph?n x? kích thích
 • (t? ???c áp d?ng xoa bóp, stroking, to l??n, áp l?c) t?p trung
 • t?p trung
 • ý ??nh
 • thi?n
 • visualization
 • kh?ng ??nh
 • tình c?m gi?i quy?t
 • attitudinal hài hòa
 • toning
 • sounding ho?c chanting

C?p ?? s? b? v? t? áp d?ng th?c hành y t?, tuy nhiên, ch? yêu c?u:

 • Th?c hành h?i th?
 • Th? giãn
 • Th?c hành
 • Gentle Phong trào
 • T? ?ng d?ng massage

?ây là nh?ng d? h?c, d? áp d?ng, không ?òi h?i ki?n th?c ??c bi?t ho?c ?ào t?o và có th? ???c th?c hi?n b?i t?t c? m?i ng??i (b? b?nh ho?c t?t) hàng ngày có tác ??ng r?t ít v? th?i gian hay n?ng l??ng.

Trong th?c t?, h? th?c s? cung c?p cho các cá nhân, c? th?i gian và n?ng l??ng th?i gian, b?i vì có ít m?t m?i và forgetfulness, và n?ng l??ng, b?i vì ch?c n?ng c?a các c? quan và các tuy?n ???c t?ng c??ng và tái t?o.

M?i phút dành áp d?ng nh?ng ph??ng pháp này ???c tr? l?i cho các bác s? t?i m?t nhu c?u cho tr? ng? ít h?n.M?i ??n v? n?ng l??ng dành mang ??n m?t kh? n?ng n?i b? ?? t?o ra m?t s? ti?n l?n h?n, ngay c? n?ng l??ng.

T?p trung, tr?ng tâm, ý ??nh, thi?n ??nh, tr?c quan, kh?ng ??nh, gi?i quy?t tình c?m, hài hòa và attitudinal toning ???c nâng cao h?n các khía c?nh c?a s? th?c hành t? áp d?ng nâng cao s?c kh?e.Nh?ng t? áp d?ng các công c? ph?c v? nói chung ?? h? tr? các chuyên viên trong vi?c di chuy?n ngoài l?p ??u tiên c?a quest cho s?c kh?e h?n và tho?i mái.

V??t ra ngoài th?c hành s? k?t m?t trong nh?ng v?n có th? tìm ki?m ???c c?i thi?n s?c kh?e, nh?ng, ngoài ra, các l?nh v?c nh? lòng t? tr?ng, trao quy?n cho cá nhân và s? phát tri?n tinh th?n c?ng có th? ???c nâng cao.Ph??ng pháp tiên ti?n nh? v?y là r?t ph? bi?n trong th?c hành hàng ngày c?a ng??i ?àn ông và ph? n? trong các khía c?nh tu vi?n c?a truy?n th?ng tinh th?n r?t nhi?u.

Các ph??ng pháp s? b? c?a c?m có th? ???c h?c và th?c hành nh? là k? thu?t cá nhân.Tuy nhiên, tích h?p vào m?t s? ít th?c hành ngay c? khi chúng tr? nên m?nh m? h?n.

?ây h?i nh?p c?a h?i th? th?c t?, k? thu?t th? giãn, chuy?n ??ng nh? nhàng và massage t?, ti?t ki?m v? th?i gian mà là vì v?y quý giá cho h?u h?t m?i ng??i trong v?n hóa ph??ng Tây.Truy?n th?ng c?a ki?u th?c hành t? c? Trung Qu?c và ?n ?? ?ã tích h?p trong b?n ph??ng pháp s? b? cho hàng ngàn n?m vào h? th?ng r?t tinh t?.

Các ph??ng pháp s? b? là sâu s?c và có hi?u l?c nh?ng c?c k? ??n gi?n ?? h?c h?i và áp d?ng. ??c bi?t trong ngh? thu?t c?a Trung Qu?c Tai Chi và c?m, các ph??ng pháp này ???c sáp nh?p vào m?t s? ít th?c hành mà ?ôi khi ???c g?i là di chuy?n thi?n hay thi?n trong chuy?n ??ng.

T?i Trung Qu?c, ngh?a là hàng tri?u ng??i th?c hành nh?ng ph??ng pháp này hàng ngày.Tr? em ? tr??ng h?c, công nghi?p, công nhân trong các nhà máy, tr??ng lão trong công viên và b?nh nhân t?i b?nh vi?n t?t c? các áp d?ng các ph??ng pháp s? b? m?t cách trung th?c trên c? s? hàng ngày.

M?i sau "làm th? nào ??" ph?n ???c cung c?p ?? cung c?p cho ng??i ??c nh?ng ph??ng pháp s? b? v? t? ch?m sóc b?ng các t? ng? ??n gi?n.H?u h?t các tham chi?u ??n các truy?n th?ng châu Á, trong khi tuy?t v?i và h?p d?n, ?ã ???c g? b? nh? các th?c hành này là hoàn toàn ph? quát trong ?ng d?ng c?a h?.

Có m?t vài nguyên t?c này s? giúp cho nh?ng khía c?nh m?i c?a cu?c s?ng c?a b?n có hi?u qu? nh?t trong khi v?n gi? quan tâm c?a b?n và không chi?m quá nhi?u th?i gian c?a b?n:

 • Do m?t s? các th?c hành này m?i ngày.??t chúng ? c?t lõi c?a cu?c s?ng c?a b?n.Hãy xem xét chúng nh? là trung tâm trong ngày c?a b?n nh? b?n ngh? ng?i, t?m và ch?m sóc r?ng.
 • Hãy gi? nó ??n gi?n và vui nh?n. B?t ??u v?i ít h?n và cho phép nhi?u h?n ?? ?i vì nó là thích h?p.N?u th?c hành này s? tr? thành m?t v?n ?? c?ng th?ng trong cu?c s?ng c?a b?n, nó là m?t v?n ?? nhi?u h?n là m?t gi?i pháp.
 • Hãy lên h? th?ng c?a riêng b?n.Thay ??i th? t?.Hãy là nhà phát minh c?a các th?c hành c?a b?n.T?t c? ?i?u này ?ã ???c t?o thành b?i m?t ai ?ó và b?n là ng??i t?t nh?t ?? làm cho nó lên cho b?n.
 • Tìm ki?m s? h??ng d?n và h? tr? h? th?ng r?t cao, nh?ng tránh regimented mà th?c s? và giáo viên suy lu?n r?ng cách c?a h? là "ch?" ho?c "quy?n" cách.
 • ??ng ?? nh?ng vùng tho?i mái. T?ng c??ng ?? th?c t? c?a b?n ch? khi nó c?m th?y d? dàng ?? làm ?i?u ?ó. Xây d?ng và t?o l?i chính mình ch?m.?i quá xa và b?n s? ph?i t?o ra m?t lý do ?? d?ng vi?c th?c hành.

Các ?? l?n c?a cu?c kh?ng ho?ng trong nhu c?u y h?c hi?n ??i ngay l?p t?c và ph? bi?n r?ng rãi c?a ng??i tiêu dùng hành ??ng ?? t?ng c??ng s?c kh?e và h?n ch? chi tiêu y t?. Nh?ng ph??ng pháp này ??n gi?n th?c hi?n b?i t?t c? chúng ta, vigilantly và trên c? s? hàng ngày, có th? k?t t?a m?t cu?c cách m?ng hoàn toàn ?áng ghi nh?n trong l?ch s? c?a vi?c ch?m sóc s?c kh?e con ng??i và s? ti?n hóa y t?

Nó là m?t chút b?t th??ng ??i v?i chúng tôi trong th? gi?i phía tây ?? xem xét t?m quan tr?ng c?a h?i th? k? thu?t. Sau khi t?t c?, chúng tôi luôn luôn th?, không ph?i là chúng tôi?Nó có v? ng? ng?n m?t chút ?? ??t thêm s? quan tâm ??n ?i?u gì ?ó chúng tôi không t? nhiên.Thông báo c?a b?n h?i th? c?a riêng. Không ph?i là t?ng h?i th? th?c s? r?t nông c?n?

Không t? th? c?a b?n ho?c v? trí khuy?n khích ho?c h?n ch? kh? n?ng c?a b?n ?? có h?i th? ??y ???N?u b?n l?u ý c?n th?n có th? b?n s? nh?n th?y r?ng b?n ?ang s? d?ng m?t ph?n t? ho?c ít h?n, kh? n?ng c?a ph?i c?a b?n.

S? hi?n di?n c?a các th?c hành th? ??c bi?t trong n?n v?n hóa c? x?a luôn luôn là m?t bí ?n v?i m?i ng??i trong th? gi?i c?a ph??ng Tây. Có r?t nhi?u c? ch?, mang l?i l?i ích sinh lý mà ???c kích ho?t khi chúng tôi chuy?n s? chú ý c?a chúng tôi ?? h?i th? và sau ?ó làm t?ng kh?i l??ng c?a nó.

Khi kh?i l??ng, t? l? và m?c ?? chú ý là t?t c? thay ??i, k?ch tính sinh lý, và th?m chí c? tình c?m, nh?ng thay ??i có th? x?y ra.yVì nó bi?n ra, không bi?t ??n khoa h?c cho ??n r?t g?n ?ây, các hành ??ng c?a ph?i, c? hoành và b?m ng?c là m?t ti?u h?c cho các ch?t d?ch b?ch huy?t, m?t trái tim b?ch huy?t.

C? ch? này có th? quan tr?ng ??n tim b?ch huy?t h?n so v?i các phong trào c? th?. Ngoài ra, h?i th? là ngu?n cho oxy là y?u t? then ch?t trong kh? n?ng c?a c? th? ?? s?n xu?t n?ng l??ng.

Và hành ??ng c?a th? giãn, th? di chuy?n ??y ?? các ch?c n?ng c?a h? th?n kinh t? tr? h??ng t?i s? cân b?ng ho?c homeostasis (Xin xem ph?n v? sinh lý h?c trong "The Y h?c sâu s?c nh?t" cho m?t s? m?c kh?i hoàn toàn c?a các c? ch?, kh?i ??u b?ng c?m).

T? truy?n th?ng c?a Ancients chúng ta bi?t r?ng th?c hành th? r?t quan tr?ng.T?i sao h? s? ti?p t?c s? d?ng các k? thu?t ?ó ?ã không hi?u qu??Khoa h?c th?c nghi?m, ph??ng pháp khoa h?c c?a t?t c? các n?n v?n hóa ??c ?áo, ???c d?a trên th? nghi?m và báo l?i.

?i?u ?ó có giá tr? ???c gi? và làm vi?c.?ó là m?t hàng có giá tr? ít ho?c không ???c gi?m xu?ng.Trong các cách ti?p c?n th?c nghi?m, mà ?ó là gi?, là "c? g?ng và th?c s?". Empirically th?c hành h?i th? là "c? g?ng và th?c s?".

Chúng tôi c?ng bi?t r?ng các th?c hành này là quan tr?ng thông qua nh?ng kinh nghi?m lâm sàng.B?nh nhân ?ã ???c h?c và th?c hành h?i th? ???c s? d?ng nh? là m?t ph?n c?a h? th?ng cá nhân c?a h? hàng ngày t? áp d?ng nâng cao s?c kh?e ?áp ?ng nhanh chóng h?n ?? ?i?u tr?, không có v?n ?? gì lo?i bác s? mà h? ?ang nhìn th?y.

Các cá nhân ng??i c?ng có th? v?n t?t h?n, thích ?ng v?i s? c?ng th?ng l?n h?n và có ?? b?n h?n khi h? gi? h?i th? trong th?c t? hàng ngày c?a h? t? ch?m sóc nghi l?.C?m h?ng là v?i vàng c?m th?y r?ng m?t trong khi trên th?c hi?n b?ng n?ng l??ng tâm linh, nó là l?c l??ng mà impels m?t chuy?n ti?p vào cu?c s?ng, và nó ?nh h??ng thiêng liêng mà mang ??n s? sáng t?o và s?c s?ng.

Là ngu?n c?m h?ng, c?ng ???c, "?? h?i th? trong".H?i th? là m?t liên k?t t?i các lo?i thu?c sâu s?c nh?t mà chúng tôi th?c hi?n trong vòng chúng tôi.Trong th?i h?n c? ch? này g?n nh? b?t t?nh, m?t h?i th?, mà chúng ta ban hành 1.261.440.000 (1 và 1 / 4 t? ??ng) l?n trong ??i s?ng c?a chúng ta span có m?t kh? n?ng ch?a b?nh ??n gi?n nh?ng sâu s?c.

B?i vì chúng tôi nói chung là nghi?n ph?c t?p và busyness, ??t m?t tr?ng thái th? giãn ?ích th?c là m?t thách th?c.Nhi?u ng??i trong chúng ta ?ang b? khóa vào lo l?ng, v?i vàng, làm vi?c quá s?c và hành vi c??ng và cái tâm là r?t khó kh?n ?? b? thu?c lá.

V? ??p c?a nh?ng quá trình th? giãn ti?n b? là ??n gi?n và kh? n?ng c?a h? ?? cho phép tâm trí ?? có m?t tiêu ?i?m d? dàng.Khi lang thang gi?m s? chú ý c?a m?t quá trình ch? c?n tr? v? h?i th? và trình t? các ?i?m cao nh?n th?c.

Trái ng??c v?i thi?n trong ?ó, trong nhi?u truy?n th?ng, n? l?c ?? có s?n ph?m nào trong tâm trí v?i nh?ng hình ?nh ?i kèm, b?t k? m?t, k? c? tr? nh?, harried ?i?u hành, cá nhân l?n tu?i có thói quen ???c ??t sâu s?c h?n.

Có m?t s? th? giãn cao c?p và các ph??ng pháp thi?n ??nh trong ?ó bao g?m t?p trung, tr?ng tâm, ý ??nh và tr?c quan ???c s? d?ng ?? ?i?u ch?nh các ch?c n?ng c? th?, di chuy?n T? hay n?ng l??ng cho các khu v?c c? th? c?a c? th? và ngay c? d? án n?ng l??ng bên ngoài c? th?.

Nh?ng ph??ng pháp ??y nhanh s?c kh?e c?a cá nhân và th?c hành phát tri?n cá nhân ??n m?t m?c ?? l?n c?a quy?n l?c và sàng l?c. Hai ph??ng pháp nh? v?y, "s? l?u thông c?a ánh sáng trong qu? ??o Nghiên ?? tinh ch?nh c? th? n?ng l??ng" và t?y là "r?a th?c hành" s? ???c ti?t l? trong ph?n th?c hành nâng cao.

Rõ ràng, h?i th? th?c hành và th?c hành th? giãn t?ng c??ng nhau.B?n ?ang ph? trách làm th? nào ?? mang l?i nh?ng cùng nhau.Hãy nh? ?? th?c hành sáng t?o c?a riêng b?n và nó có th? ch?y, ngay c? c?m h?ng.

T?i Trung Qu?c, h?i th?, th? giãn và chuy?n ??ng ???c sáp nh?p v?i nhau ?? t?o ra c?m d??i nhi?u hình th?c khác nhau c?a nó bao g?m c? Tai Chi.Cam k?t c?a chính b?n cho th?o các th?c hành này.

Chúng ???c, ít nh?t là c?a h?, các công c? ch?a b?nh l? mà b?n có th? s? d?ng ngay l?p t?c cho không có chi phí ?? giúp b?n ph?c h?i s?c kh?e c?a b?n và ?en t?o l?i thi?u h?t t?m th?i và h?t các mô, tuy?n và các c? quan. T?i l?n nh?t c?a h?, h? là nh?ng k? n?ng gi?ng cho n?ng l?c tâm th?n và th? ch?t t?ng c??ng và h? là nh?ng công c? n?n t?ng cho s? phát tri?n tâm linh.

Ng?c và b?ng ??y h?i th?

Ph??ng pháp này ??n gi?n ch? là m?t chi?u sâu c?a h?i th?.?i ch?m, sâu, nh?p ?i?u h?i th? qua m?i.Khi màng các gi?t xu?ng, b?ng ???c m? r?ng cho phép không khí ?i v?i vàng vào chân không t?o ra trong ph?i.

Sau ?ó, khoang ng?c ???c m? r?ng, cho phép ph?i ?? l?p hoàn toàn.Ti?p theo là m?t ch?m, th?m chí xông lên ch?y ph?i hoàn toàn.

?i?u này th?c hành ??n gi?n, h?i th? ch?m và th?c hi?n ??y ??, v?i ý ??nh, t?p trung và th? giãn kích ho?t t?t c? các l?i ích chính c?a th?c hành h?i th? ?i?u tr?.Trong c?m và Pranayama h?i th? ???c gi? l?i vì l?i ích b? sung.

??n G?i ý:

B?o trì s?c kh?e: 6-10 repetitions, 2-3 bu?i / ngày.Nâng cao s?c kh?e: 6-10 repetitions, 4-6 bu?i / ngày.B?nh can thi?p: B?t ??u t? t? và xây d?ng lên ??n 15-20 repetitions, trong 10-15 bu?i / ngày.B?t ??u: 2-3 repetitions, m?t l?n ho?c hai l?n m?i ngày.
Hãy nh? gi? nó d? dàng và thú v?.

Th? luân phiên lô mui

S? d?ng ngón tay cái c?a b?n trên lô mui quy?n c?a b?n và h?ng hào và th? ba ngón tay c?a b?n (các ngón tay ngay bên c?nh ngón tay h?ng hào c?a b?n), gi? lô mui quy?n c?a b?n ?óng c?a và hít lên lô mui trái c?a b?n. T?m d?ng, và trong khi ph?i c?a b?n ?ang có ??y ?? không khí, chuy?n ngón tay c?a b?n ?? trái lô mui c?a b?n là ?óng c?a.Sau ?ó bay ra kh?i lô mui quy?n c?a b?n.Sau ?ó, hít lên lô mui quy?n c?a b?n, t?m d?ng, và m?t l?n n?a trong khi ph?i c?a b?n ?ang có ??y ?? không khí, chuy?n ngón tay c?a b?n ?? lô mui c?a b?n ph?i ???c ?óng l?i Thôû ra.L?p l?i quá trình này kho?ng 12 l?n.H?i th? này th??ng ???c th?c hi?n ?? chu?n b? cho th? giãn sâu ho?c thi?n.B?n s? th?y r?ng th??ng là m?t hay khác c?a l? m?i là c?i m? h?nN?u b?n h?i th? trên m?t g??ng tay nh?, các b?n vá c?a s??ng m? t? m?t lô mui s? l?n h?n t? khác.Các h?c c? x?a c?a Yoga ? ?n ?? ?ã nh?n th?c ???c t?m quan tr?ng c?a ?i?u này và làm vi?c ki?n th?c này ?? t?ng c??ng s?c kh?e và ý th?c.Tây khoa h?c ?ã không thông báo này cho ??n khi hi?n t??ng 1800's.

Nó ?ã ???c tìm th?y g?n ?ây, thông qua vi?c áp d?ng th?n kinh hi?n t?i, mà th?c hành th? lô mui thay th? giúp cân b?ng bên ph?i và trái c?a bán c?u não.

?ng d?ng G?i ý:

B?o trì s?c kh?e: 10-12 repetitions, 2-3 bu?i / ngày.
Nâng cao s?c kh?e: 10-12 repetitions, 4-6 bu?i / ngày.
B?nh can thi?p: B?t ??u t? t? và xây d?ng lên ??n 15-20 repetitions, 8-10 bu?i / ngày ho?c th?m chí lên ??n 100 repetitions trong m?t phiên duy nh?t.B?t ??u: 10-12 repetitions, m?t l?n ho?c hai l?n m?i ngày.Notice that this method is very quieting. Chú ý r?ng ph??ng pháp này là r?t quieting.Hành ??ng ??u tiên c?a chúng tôi khi chúng tôi ra t? t? cung là ?? truy?n c?m h?ng.Hành ??ng cu?i cùng c?a chúng tôi là dis-truy?n c?m h?ng ho?c h?t h?n.Nó không có gì ng?c nhiên khi h?i th? s? ???c nh? v?y ?áng k? liên k?t v?i s?c m?nh c?a ch?a b?nh.?ây là m?t ph??ng pháp r?t ??n gi?n mà kh?i ph?n ?ng th? giãn.B?t ??u b?ng vi?c làm ch?m h?i th? sâu.L?p l?i các th? này ?? cho mình.
"Bàn tay và cánh tay c?a tôi là n?ng và ?m áp" (5 l?n).
"Bàn chân và chân c?a tôi n?ng và ?m áp" (5 l?n).
"B?ng tôi là ?m áp và tho?i mái" (5 l?n).
"Tôi là th? sâu và ngay c?" (10 l?n).
"Nh?p tim c?a tôi là bình t?nh và th??ng xuyên" (10 l?n).
"Trán c?a tôi là cool" (5 l?n).
"Khi tôi m? m?t c?a tôi, tôi s? v?n tho?i mái và làm m?i" (3 l?n).

??n G?i ý:

B?o trì s?c kh?e: 2-3 bu?i / ngày.
Nâng cao s?c kh?e: 6-10 bu?i / ngày.
B?nh can thi?p: B?t ??u t? t? và xây d?ng lên ??n 10-15 bu?i / ngày.Until you are well you have time to do this. Cho ??n khi b?n là b?n c?ng có th?i gian ?? làm ?i?u này.B?t ??u: 2-3 bu?i / ngày.

c?a Roger Jahnke, OMD

Tác gi? c?a The Healer Within: The Four Essential t? ch?m sóc ph??ng pháp t?i ?u t?o Y t?)