CTRP - ?ng Threat Ch??ng trnh di?t

T?ng quát

?ào t?o CTRP là riêng tùy ch?nh ?? ?áp ?ng các nhu c?u v? an toàn và an ninh c?a ng??i dân v?i s? nghi?p có nguy c? cao ho?c l?i s?ng giàu có.

CTRP c?a chúng tôi là vô cùng ??c quy?n và b?o m?t, và ???c cung c?p ch? ?? l?a ch?n cá nhân.

Khách hàng tr??c ?ây ?ã bao g?m; ng??i trong ngành công nghi?p gi?i trí, ph??ng ti?n thông tin nhân s?, giám ??c ?i?u hành và các chính tr? gia (mu?n bi?t làm th? nào ?? ??i phó v?i ng??i hâm m? ám ?nh, rình raäp, m?i ?e d?a ch?t ho?c b?o l?c ti?m n?ng).

CTRP là không v? trang hu?n luy?n chi?n ??u.S? d?ng duy nh?t c?a b?n c? th? ho?c các ??i t??ng trong môi tr??ng c?a b?n ngay l?p t?c, ???c thi?t k? ch? duy nh?t (trong k?ch b?n t?i t? nh?t) ?? ti?t ki?m cu?c s?ng c?a b?n hay cu?c s?ng c?a m?t ng??i b?n ch?m sóc.

?ào t?o CTRP luôn luôn cung c?p b?i m?t trong các ??ng tác SDVMA hai-ng??i sáng l?p (th??ng là Suzanne Daley cá nhân) và Nghiêm one-on-one.

SDVMA c?ng cung c?p m?t trong nh?ng gi?ng viên cao c?p c?a phái nam c?a chúng tôi nh? là m?t ??i tác ?ào t?o cho khách hàng.?i?u này h? tr? thêm trong quá trình ?ào t?o CTRP ??m b?o h?p thu t?i ?a h?c t?p và duy trì thông qua m?t môi tr??ng an toàn và ch? ??ng.

CTRP an toàn h? s? ?ào t?o c?a chúng tôi là không co? vê?t xâ?u.

CTRP b?o m?t cho khách hàng ???c ??m b?o b?i SDVMA ký k?t m?t th?a thu?n ràng bu?c pháp l&yacute.

M?c tiêu

CTRP m?c tiêu ?ào t?o chính là ?? cung c?p nhanh chóng phát tri?n các k? n?ng và giáo d?c t?i: s? qu?n lý, nâng cao nh?n th?c (t? / khác / tình hu?ng), ?ánh giá r?i ro, và không v? trang, th? t? b?o v? các chi?n l??c, chi?n thu?t và k? n?ng, ?? ??i phó v?i các cu?c t?n công có th?, và ?e d?a cu?c s?ng tình hu?ng.

K?t qu?

M?t s? k?t qu? mong ??i cho khách hàng bao g?m:

 • Ki?n th?c v? các chi?n l??c quan tr?ng và bài t?p ?? trao quy?n cho b?n c? v? th? ch?t và tâm lý
 • Pro-k? n?ng ho?t ??ng, sâu s?c và sâu nhúng ?? giúp b?n hi?u n?i s? / s? t?c gi?n và làm th? nào ?? ki?m soát và kênh nh?ng c?m xúc
 • S? gi?m
 • Nâng cao ch?t l??ng cu?c s?ng thông qua n?i s? hãi gi?m
 • T?ng ý th?c v? an ninh cá nhân
 • T?ng s? t? tin
 • Có kh? n?ng t?n d?ng các k? n?ng qu?n lý hi?u qu? cu?c kh?ng ho?ng
 • M?t lo?t các pro-chi?n l??c an toàn ho?t ??ng cá nhân và k? n?ng cho: xu?t hi?n tr??c công chúng, du l?ch, lái xe, nhà, và ??i s?ng nói chung
 • M?t kho c?a ??n gi?n, nh?ng v?n m?nh m? v? th? ch?t, k? n?ng không v? trang và k? thu?t
 • Gi?m thi?u b?t k? tiêu c?c 'trong và sau khi' hi?u ?ng nên m?t s? c? ?ã t?ng x?y ra b?o l?c
 • C?m giác tho?i mái t? ki?n th?c và kh? n?ng ?? b?o v? chính mình ho?c c?a m?t ng??i thân, nên m?t s? c? ?ã t?ng x?y ra b?o l?c

Th?i h?n

CTRP c?a chúng tôi bao g?m hai m??i (20) gi? th?i gian ?ào t?o, và th??ng ???c giao trong ??nh d?ng c?a hai gi? m?i ngày, trong m??i ngày liên t?c; ANYWHERE V? Planet.

Xem chi ti?t yêu c?u

?? yêu c?u ??y ?? chi ti?t và tùy CTRP kit thông tin ?ào t?o, xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi