H?I ??NG THNH PH? BRISBANE (Australia) D? N AN TON C NHN

T?i ?a hoá s? an toàn c?a t?t c? các c? dân và du khách là m?t ?u tiên chính cho H?i ??ng thành ph? Brisbane.

H?i ??ng cung c?p m?t lo?t các ch??ng trình và d?ch v? ?? ??m b?o r?ng Brisbane v?n là m?t h?p d?n, sôi ??ng và an toàn n?i dành cho m?i l?a tu?i ?? th??ng th?c, b?t c? lúc nào trong ngày hay ?êm.

M?t trong nh?ng sáng ki?n là 'An toàn Cá nhân D? án'.

?i?u này ?áng chú ý là d? án tài tr? c?a V?n phòng Th? tr??ng c?a Chúa và H?i ??ng thành ph? Brisbane.

K?t qu? là, nó là hoàn toàn FREE cho t?t c? c? dân trong ph?m vi ranh gi?i c?a H?i ??ng.

D??i ?ây b?n s? tìm th?y thông tin v? An toàn cá nhân c?a d? án:

 • H?i th?o và H?i th?o
 • An toàn cá nhân Workbook

C? hai thành ph?n ?ã ???c v?n b?n, thi?t k? và ???c phân ph?i b?i SDVMA.

SDVMA ???c h?nh phúc cho các t? ch?c ?ang làm vi?c trong công tác phòng ch?ng b?o l?c ?? sao chép và dán b?t c? ?i?u gì h? mu?n t? nguyên li?u này, nh?ng yêu c?u h? vui lòng xác nh?n ngu?n g?c v?i m?t liên k?t ?? sdvma.com, và c?ng xác nh?n tài tr?, H?i ??ng thành ph? Brisbane.

??i v?i b?t c? ai không làm vi?c trong công tác phòng ch?ng b?o l?c, xin vui lòng yêu c?u chúng tôi l?n ??u tiên; nh? ALL nguyên li?u này ???c vi?t b?i SDVMA và sao chép b?t k? mà không có s? cho phép c?a chúng tôi là m?t s? vi ph?m b?n quy?n.

© B?n quy?n SDVMA n?m 2009.

H?i ??ng thành ph? Brisbane an toàn cá nhân H?i th?o và H?i th?o

H?i ??ng hi?u r?ng m?t s? ng??i có quan ng?i v? an toàn cá nhân c?a h?.Các lo ng?i này có th? có tác ??ng tiêu c?c ??n s? l?a ch?n l?i s?ng và các quy?t ??nh.

?? ch?ng nh?ng quan ng?i này, H?i ??ng ???c cung c?p FREE H?i th?o An toàn cá nhân.

Các m?c tiêu c?a h?i th?o là:

 • t?ng s? t? tin
 • c?i thi?n t? tin
 • nâng cao k? n?ng nh?n th?c
 • d?y qu?n lý lo s?
 • gi?i quy?t xung ??t tích c?c
 • ch?ng minh v?t lý và không t? l?a ch?n phòng th? v?t lý
 • khám phá nh?ng huy?n tho?i và d? ki?n liên quan ??n b?o l?c
 • gi?i thích pháp lu?t và t? qu?c phòng

Các h?i th?o có s?n cho t?t c? các c? dân H?i ??ng tu?i t? 14 tu?i tr? lên.

?? tham d? m?t h?i th?o, ??t phòng là ESSENTIAL và ch? ???c th?c hi?n thông qua H?i ??ng.

H?i ??ng ki?m tra trang web gì ? trên cho m?t danh sách các h?i th?o và các chi ti?t ??t vé. Ho?c ??t qua ?i?n tho?i v?i H?i ??ng 07) 3403 8888.

H?i th?o Facilitator

SDVMA thi?t k? và cung c?p t?t c? các H?i th?o và H?i th?o.

Riêng bi?t H?i th?o Ph? n? và nam gi?i

Có nh?ng cá nhân riêng bi?t H?i th?o an toàn ???c thi?t k? ??c bi?t cho ph? n? và nam gi?i.

Kinh nghi?m trong l?nh v?c này ?ã ch? ra r?ng có c? hai gi?i trong khán gi? t?i m?t th?i gian, có th? ?c ch? m?c ?? tho?i mái và có th? làm cho các cá nhân t? ý th?c v? cách h? nhìn và âm thanh.

H?i th?o phù h?p

Các h?i th?o ph?c v? cho t?t c? các cá nhân b?t k? ?i?u ki?n th? ch?t, ph?m vi c?a tính di ??ng và m?c ?? t?p th? d?c.

??i v?i các t? ch?c mà khách hàng có disabilites trí tu?, chúng tôi khuy?n khích b?n H?i th?o cu?n sách c?a mình (là chúng tôi s? tùy ch?nh ??c bi?t cho ng??i dân c?a b?n) và chúng tôi s? ??n v?i b?n.

Nhóm ??t ch?

Nhóm h?i th?o có th? ???c s?p x?p cho t?i thi?u là 25 ng??i tham gia.

Nhóm ??t phòng có th? ???c th?c hi?n b?i H?i ??ng v? g?i s? 07) 3403 8888.

Theo dõi t? phòng H?i th?o

Sau khi tham d? m?t H?i th?o v? an toàn cá nhân, nh?ng ng??i quan tâm ??n vi?c h?c k? thu?t t? PHYSICAL qu?c phòng, s? có th? tham gia vào m?t theo dõi t? phòng H?i th?o.

An toàn cá nhân Workbook

Các sách bài t?p ???c cho mi?n phí cho t?t c? ng??i tham gia H?i th?o và H?i th?o.

T?ng An toàn Cá nhân

Nhi?u ng??i ?ang lo ng?i cho an toàn cá nhân c?a h?, th??ng c? g?ng t? b?o v? mình b?ng cách h?n ch?, ho?c ng?ng hoàn toàn, các ho?t ??ng hàng ngày mà h? ???c h??ng m?t l?n.

B?i sau m?t s? an toàn r?t ??n gi?n và nh?n th?c v? chi?n l??c - là b?n ?i?u ch?nh cho phù h?p v?i l?i s?ng và tính cách c?a b?n - b?n có th? t?n h??ng s? t? do c?a cu?c s?ng mà b?n có quy?n ???c h??ng, và có th? làm nh? v?y mà không s? hãi.

Brisbane là m?t thành ph? tuy?t v?i ?? th??ng th?c, ???c ra ngoài và ho?t ??ng, ?i m?t b??c ?i trong công viên, khu mua s?m trong thành ph? ho?c th??ng th?c m?t ly cà phê t?i m?t quán cà phê ??a ph??ng. ?? giúp b?n t?n h??ng không gian công c?ng c?a Brisbane th?m chí nhi?u h?n, b?n có th? áp d?ng chi?n l??c an toàn c?a chúng tôi d??i ?ây, v?i m?i tình hu?ng và môi tr??ng, n?i b?n có th? có m?t m?i quan tâm v? an toàn cá nhân c?a b?n.

T? tin

Nghiên c?u cho th?y h?u h?t các k? t?n công, cho dù h? ?ang t?n công ng??i khác ?? c??p ho?c hành hung th? ch?t, m?c tiêu n?n nhân c?a h? b?ng m?c ?? t?n th??ng mà h? nh?n th?c và gi?m, trong ?ó h? tin r?ng h? có th? th?c hi?n t?i ph?m c?a h?.

H? ?o d? b? t?n th??ng b?i n?n nhân ti?m n?ng quan sát và ?ánh giá các ??c ?i?m cá nhân nh?t ??nh, ví d? nh? s? t? tin, s? t?nh táo, ngôn ng? c? th? ho?c hi?n th? lo s?.

?i?u này có ngh?a là, t? góc ?? ch? ??ng, nhi?u cu?c t?n công có th? ???c phòng ng?a ??n gi?n b?ng ???c - ho?c xu?t hi?n - t? tin, quy?t ?oán và tho?i mái trong môi tr??ng xung quanh b?n.

Ngoài ra, s? t? tin là m?t ph?n c?a nh?ng gì làm cho b?n c?m th?y t?t v? b?n là ai, nó làm cho b?n ít có kh? n?ng ?? h?n ch? l?i s?ng c?a b?n và nó s? giúp b?n ?? ch?ng l?i s? hãi - t?t c? ??u mang ??n cho b?n m?t ch?t l??ng cao c?a cu?c s?ng.

D??i ?ây là m?t s? g?i ý v? s? t? tin t?ng

 • Ngôn ng? c? th? m?nh (xem ph?n k? ti?p).
 • ???c ch?n l?c v? các ph??ng ti?n truy?n thông và gi?i trí mà b?n s? d?ng.T?p trung vào câu chuy?n thành công tích c?c, t?c là câu chuy?n mà s? giúp b?n tin vào chính mình và kh? n?ng c?a b?n ?? t? b?o v?.
 • Các mô hình có vai trò m?nh m? trong cu?c s?ng c?a b?n, hay v?n t?t h?n, ???c m?t.
 • ??c sách ho?c tham d? các ch??ng trình t? tin, t? tin và t? v?.
 • Hãy t? c?a b?n nói chuy?n tích c?c và nâng cao v? th?.
 • Và ??i v?i nh?ng l?n khi b?n th?y khó ?? ???c t? tin, hãy nh?, m?t cách vô t?i v? có th? làm vi?c t?t ch? t?t.

Ngôn ng? c? th?

Eyes downcast, vai hunched và uneasiness hi?n th? trong b??c c?a b?n làm cho b?n trông d? b? t?n th??ng và ?e d?a c?a th? gi?i.Có th? nhìn m?i ng??i trong m?t.Gi? vai c?a b?n tr? l?i. ?i b? t? hào. Hít th? ??y ??. Hình nh? b?n ?ang tho?i mái trong môi tr??ng xung quanh b?n. B?ng cách này b?n không trông gi?ng nh? m?t m?c tiêu d? dàng.

??i v?i nhi?u ng??i này có th? khó kh?n. B?n có th? c?n ph?i suy ngh? v? t? th? và th?c hành và trình bày c?a b?n. B?t ??u b?ng cách làm ?i?u này khi b?n ?ang ? trong m?t môi tr??ng tho?i mái; cho ??n khi b?n t?ng b??c xây d?ng t? th? t? tin và trình bày thành thói quen everday cá nhân c?a b?n.

S?? qua? quyê?t

Assertiveness là không gây h?n. Assertiveness có ngh?a là ???c tho?i mái có ý ki?n riêng c?a b?n, ngay c? khi ý ki?n ?ó khác v?i ?a s?. Nó là có gi?i h?n cá nhân mà b?n không mu?n v??t qua b?i nh?ng ng??i khác.Nó ?ang ???c tho?i mái nói 'không' khi b?n không mu?n làm ?i?u gì ?ó, và ?ang ???c th? ??ng b?i r?ng 'không' n?u nh?ng ng??i khác c? g?ng áp l?c b?n.

>h?c hành ???c quy?t ?oán trong các cu?c ??i ??u nh? c?a cu?c ??i, ví d?, th? thách x?u d?ch v? t?i m?t c?a hàng hay nhà hàng.B?ng cách ?ó, m?t ai ?ó nên c? g?ng áp l?c b?n vào m?t cái gì ?ó mà b?n không mu?n làm, b?n ?ã xây d?ng ???c s? t? tin và kinh nghi?m vào cách th?c, thái ?? c?a b?n và kh? n?ng ?? nói 'không'.

L?u ý cho ph? n?:
Gi?i và ?i?u v?n hóa ?ã d?y cho m?t s? ph? n? ???c overtly l?ch s? và th? ??ng.L?ch s? c?a khóa h?c là m?t ??c ?i?m d? ch?u trong ng??i, nh?t là b?n không mu?n thay ??i trong h?u h?t tr??ng h?p.Tuy nhiên, nó không làm vi?c cho b?n khi có ai ?ó ?ang c? g?ng áp l?c, ép bu?c ho?c bu?c b?n vào làm m?t cái gì ?ó mà b?n không mu?n làm.

Ba?n N?ng

S? tin t??ng c?a b?n n?ng. B?n n?ng c?a b?n là âm thanh.Nó là m?t ph?n c?a t? nhiên c?a c? th?, c? ch? di truy?n s? s?ng còn ?? nh?n ra khi ai ?ó là m?t m?i ?e do? ti?m tàng ??i v?i b?n.N?u b?n nh?n m?t c?m giác x?u t? ai ?ó, ho?c b?n ch? ??n gi?n c?m th?y m?t c?m giác c?a m?i ?e d?a ho?c nguy hi?m, lòng tin b?n n?ng c?a b?n.B?n s? luôn luôn ???c g?n bên ph?i.(Nhân d?p ra r?ng b?n không ?úng, không lo l?ng v? vi?c tìm ngu si, không có gì là ngu si v? th?c hi?n c?n th?n. T?t h?n ?? ???c an toàn h?n so v?i xin l?i.)

??o lu?t v? b?n n?ng c?a b?n.N?u b?n c?m th?y b? ?e d?a, lo?i b? chính mình t? ngu?n nguy hi?m ti?m n?ng.?i b? ho?c ch?y ?i.?? l?i các bên ho?c khách s?n. Nh?p các nhà an toàn g?n nh?t, c?a hàng hay tr?m d?ch v?.B?ng qua ???ng, g?p ?ôi tr? l?i, ho?c b?t k?p v?i ng??i khác.N?u b?n không th? s? d?ng b?t k? c?a các chi?n l??c, c? g?ng ngh? v? cái gì khác, b?n có th? làm ?? ng?n ch?n ho?c gi?m thi?u nguy c? x?y ??n tr??c m?t.

Nh?n th?c

Lành m?nh nh?n th?c không ph?i là glancing qua vai c?a b?n nh? khi b?n ?ang mong ai ?ó ?? leo lên trên b?n, nh?ng ?úng h?n, ?ang ???c nh?n th?c m?t cách tích c?c, c?a nh?ng gì ?ang x?y ra xung quanh b?n.

Nhìn xung quanh, ?i ? và cho phép ??ng ký, thông tin mà môi tr??ng c?a b?n cung c?p cho b?n.???c nh?n th?c c?a nhân dân trong môi tr??ng c?a b?n. ?i?u này th??ng cho phép b?n (n?u b?n nh?n th?y hành vi mà b?n không thích) ?? ???c ? m?t v? trí ?? ?i b?, ho?c b?t b?t k? hành ??ng khác mà b?n tin là c?n thi?t ?? b?o ??m an toàn c?a b?n.

Ph?i c?nh

Th??ng thì lo s? c?a b?o l?c h?n là gây ?nh h??ng, h?n ch? và gây thi?t h?i cho ng??i dân, h?n so v?i th?c t? c?a b?o l?c.

Úc là m?t n?i khá an toàn trong ?i?u kho?n c?a 'ng??i l? nguy hi?m'.Brisbane ??c bi?t nh? v?y.C? g?ng gi? b?o l?c trong ng??i, vì v?y mà không s? h? h?ng th??ng th?c c?a b?n khi b?n ?ang ra ngoài và v?.

L?u ý cho ph? n?:
Tám m??i ph?n tr?m c?a t?t c? các cu?c t?n công ngày ph? n? ???c gây ra b?i ng??i ???c bi?t là ph? n?, không ph?i là m?t ng??i l?. Tuy v?y, ?ó là l?i s?ng xã h?i và công chúng r?ng h?u h?t ph? n? h?n ch?.

Cam k?t

Cam k?t c?m giác t?t v? b?n là ai.Cam k?t an toàn c?a b?n. Tìm hi?u ?? th?t s? ?i trên tàu r?ng ?ó là quy?n c? b?n c?a b?n c?m th?y an toàn nh? b?n ?i v? cu?c s?ng c?a b?n.Cam k?t khái ni?m r?ng n?u ai ?ó c? ý, và v?i malice, c? g?ng ?? h?i b?n, b?n s? làm nh?ng gì ?ã bao gi? n?m trong ph?m vi quy?n l?c c?a mình ?? ng?n ch?n h? - ?i b?, ch?y ?i, th??ng l??ng, ??a chúng ra, th?c hi?n theo, ho?c th? ch?t b?o v?.Ch? b?n có th? ??a ra quy?t ??nh v? cách th?c t?t nh?t ?? t? b?o v? mình khi ph?i ??i m?t v?i nguy hi?m, không m?t ai có thêm kh? n?ng làm cho h?n b?n ?ang có.

Trên t?t c?, hãy cam k?t th?c t? là không có v?n ?? gì k?t qu? c?a s? ki?n nh? v?y là - nó không ph?i là l?i c?a b?n.B?n ?ã làm vi?c t?t nh?t mà b?n có th? làm.C? g?ng tìm s? h? tr? c?n thi?t ?? giúp b?n hi?u r?ng, và di chuy?n v? phía tr??c.

Th?c hành

N?u tôi h?i b?n, làm th? nào b?n tr? nên t?t ? b?t c? ?i?u gì mà b?n ?ang t?t t?i - Câu tr? l?i c?a b?n s? ???c 'th?c hành'.

Nâng cao nh?n th?c, s? t? tin, assertiveness và quan ?i?m - b?n tr? thành t?t ngh?a là chúng cùng m?t cách.

 • Th?c hành ??t ra s? t? tin.
 • Th?c hành ch?n lên trên nh?ng gì ?ang x?y ra xung quanh b?n.
 • Th?c hành 'ng??i xem'.Là m?t cá nhân mà b?n ?ang tìm m?t ng??i b?n tin c?y hay không?Có ph?i h? trong m?t tâm tr?ng tâm tr?ng t?t hay x?u?

Ng??i ??c là m?t k? n?ng b?n có th? tr? nên r?t t?t t?i, ch? c?n h?i b?t k? nhân viên bán hàng ??u trang

C? g?ng th?c hành t?t c? các ??c ?i?m nêu trên khi nó c?m th?y an toàn và an toàn ?? làm nh? th?.Nó s? ???c d? dàng h?n ?? xây d?ng các k? n?ng c?a b?n trong tr??ng h?p không ?e d?a, h?n là khi b?n ?ang ch?u áp l?c r?t l?n.

Lu?t Qu?c phòng và t?

Cách h?p pháp, m?t ng??i ?ang b? t?n công có m?i quy?n ?? b?o v? mình ho?c mình v?i l?c l??ng h?p lý.

'L?c l??ng h?p lý' có ngh?a là s? d?ng m?t trình ?? c?a l?c l??ng b?ng nhau ch?ng l?i k? t?n công ?? b?o v? b?n ch?ng l?i t?n công, mà không gây ra cái ch?t ho?c th??ng t?t v?nh vi?n.

N?u b?n tin r?ng các cu?c t?n công có th? d?n ??n cái ch?t c?a b?n ho?c th??ng t?t v?nh vi?n, sau ?ó là h?p pháp ?? b?o v? chính mình v?i cùng c?p c?a l?c l??ng.

Pháp lu?t nói chung không cho phép b?n th?c hi?n b?t c? ?i?u gì có th? ???c mô t? nh? là m?t lo?i v? khí gây khó ch?u.?i?u này bao g?m phun tiêu, phun thu?c nhu?m, dao, ho?c b?t c? ?i?u gì mà ?ã ???c ??c bi?t là thích nghi hay là ?ang ???c ti?n hành v?i m?c ?ích t? v?.

Chi?n l??c an toàn

Chi?n l??c an toàn không nên làm cho b?n h?n ch? l?i s?ng c?a b?n ho?c tr? nên ph? thu?c vào ng??i khác quy ??nh.H? c?n ???c thói quen mà b?n phát tri?n mà làm cho b?n c?m th?y t? tin, an toàn và an toàn trong môi tr??ng c?a b?n.

Không c?n ph?i ??n ng? trên các chi?n l??c liên t?c, ch? c?n th?c hành theo ??nh k? cho h?, ho?c ch?y qua chúng trong ??u c?a b?n, trong t??ng t? nh? cách mà b?n s? th?c hành m?t khoan cháy.

B?i ? quen thu?c v?i nh?ng chi?n l??c b?n s? có th? g?i cho h? ngay l?p t?c trên nên b?n c?n.

Gia ?ình

Ngôi nhà c?a b?n ???c hi?u là n?i ?n náu an toàn cho b?n thân và gia ?ình c?a b?n.M?t chi?n l??c ??n gi?n có th? ??m b?o m?t c?m giác tho?i mái và an ninh.

Hàng xóm

 • Làm quen v?i hàng xóm mà b?n có th? ??n ?? trong tr??ng h?p kh?n c?p - tr??c khi x?y ra m?t.
 • N?u b?n bi?t hàng xóm c?a b?n t?t, b?n có th? ?? ra m?t k? ho?ch truy?n thông ??i ?ng v?i h? ?? cho h? bi?t n?u b?n ?ã bao gi? g?p r?c r?i.

S? tr??ng h?p kh?n c?p

 • Trong tr??ng h?p c?a cu?c s?ng là m?t ?e d?a tình hình (trong n??c Úc) '000 'là s? ?? g?i.
 • S? kh?n c?p có s?n b?ng ?i?n tho?i, ho?c trong các ngân hàng b? nh? c?a ?i?n tho?i, ?? truy c?p nhanh nên b?n c?n chúng.

An ninh

 • ?i quanh nhà c?a b?n và xác ??nh d? dàng thoát cho chính mình trong tr??ng h?p kh?n c?p - và th? chúng ra (m?t l?n n?a, c?ng gi?ng nh? b?n trong m?t khoan l?a).
 • Khi tr? l?i các c?a c?a b?n, b?n có th? mu?n ki?m tra xem ng??i có tr??c khi m? nó.>Nó là hoàn toàn ch?p nh?n ???c yêu c?u ?? xem xác ??nh, và qu? th?t ?? nh?n c?a m?t ai ?ó là ??i di?n cho công ty n?u b?n c?m th?y không ch?c ch?n.
 • Không c?n ph?i ?? cho phép ai ?ó ?? vào nhà c?a b?n ch? vì h? yêu c?u.
 • N?u ai ?ó gõ c?a c?a b?n ?? s? d?ng ?i?n tho?i c?a b?n và b?n không c?m th?y tho?i mái v?i ý t??ng, nói v?i h?, n?i g?n nh?t là ?i?n tho?i công c?ng, ho?c b?n có th? cung c?p ?? th?c hi?n cu?c g?i cho h?.
 • Trong tài li?u tham kh?o ?? b?o ??m môi tr??ng xung quanh nhà c?a b?n, nh? cánh c?a an ninh, deadlocks, l? peep, grills, etc:
  • liên h? v?i s? c?nh sát ??a ph??ng c?a b?n cho tài li?u qu?ng cáo trên trang ch? b?o m?t
  • n?u b?n là trên 60 tu?i, và sinh s?ng t?i Úc, xin liên l?c 'Trang ch? H? tr? / Secure' trong khu v?c c?a b?n

L?u ý cho ph? n?:
?a s? các l?m d?ng tình d?c / hãm hi?p ??i v?i ph? n? (nh? tr??c ?ây ?ã nêu, 80%) là cam k?t c?a m?t ng??i ph?m t?i ???c bi?t là ph? n?.

N?u b?n ?ang b? t?n công trong nhà c?a b?n

N?u b?n ?ã t?ng b? t?n công và ng??i ph?m t?i ?ã ???c bi?t ??n b?n, hãy xem xét các l?a ch?n sau.

 • N?u l?m d?ng ch? d?n ? b?n là t? nh?ng ng??i s?ng trong nhà c?a b?n v?i b?n, hãy tìm l?i khuyên và h? tr? c?a Trung tâm b?o l?c gia ?ình, ho?c các trung tâm h? tr? khác, ???c li?t kê trong ph?n gi?i thi?u ? ph?n cu?i c?a thông tin này.
 • N?u l?m d?ng ch? d?n ? b?n là t? m?t ai ?ó mà b?n bi?t / có m?i vào nhà c?a b?n (ho?c b?n ?ang ? trong nhà c?a h?), b?n có th?:
  • anh ta / cô ?y m?nh m? và nói v?i h? ?? ng?n ch?n
  • nhu c?u mà h? ?? l?i
  • n?u h? s? không ?? l?i, ?i b? ra kh?i chính mình hay la hét
  • s? d?ng v? l?c h?p lý ?? b?o v? b?n thân
  • làm b?t c? ?i?u gì khác mà b?n tin r?ng s? gi? cho b?n an toàn nh?t vào th?i ?i?m ?ó
 • N?u m?t cu?c t?n công là ??o di?n lúc b?n b?i m?t ng??i l? và anh / cô ?y là bên trong nhà c?a b?n, b?n có th?:
  • có ???c ra kh?i nhà.N?u có th? r?i kh?i nhà c?a b?n m?t cách an toàn luôn luôn ?i v?i tùy ch?n này. N?u b?n không có - b?n không th? b? t?n th??ng
  • vòng '000 '(ho?c b?t k? là c?nh sát s? kh?n c?p c?a b?n) n?u b?n là m?t cách an toàn có th?
  • th?c hi?n càng nhi?u ti?ng ?n càng t?t ?? c?nh báo các n??c láng gi?ng và nh?ng ng??i ph?m t?i scare off
  • gi?u mình m?t n?i nào ?ó, cho phép b?n m?t c? h?i ?? thoát ra khi k? t?n công ?ã thông qua b?n b?i
  • s? d?ng v? l?c h?p lý ?? b?o v? b?n thân
  • làm b?t c? ?i?u gì khác mà b?n tin r?ng s? gi? cho b?n an toàn nh?t vào th?i ?i?m ?ó
 • N?u k? t?n công ? ngoài nhà c?a b?n ?ang c? g?ng ?? có ???c, b?n có th?:
  • có ???c ra kh?i nhà n?u có th? (g?n nh? luôn là l?a ch?n t?t nh?t)
  • áp d?ng b?t k? chi?n l??c ? trên d??i 'n?u k? t?n công là bên trong nhà c?a b?n'

N?u b?n ??n nhà và có m?t k? xâm nh?p vào trong nhà c?a b?n, b?n có th?:

 • ?i b? hay lái xe n?u b?n phát hi?n ra nh?ng k? xâm nh?p tr??c khi vào trang ch? c?a b?n
 • n?u b?n ?ã nh?p vào, ?? l?i cánh c?a m?, ??ng trên con ???ng và ?? l?i nh?ng k? xâm nh?p m?t c? h?i rõ ràng ?? thoát
 • n?u k? xâm nh?p là ph?i ??i m?t b?n, b?n có th? ch?y ra kh?i nhà, la hét, b?o v? chính mình, ho?c làm b?t c? ?i?u gì khác mà b?n tin r?ng vào th?i gian ?ó s? gi? b?n an toàn nh?t
 • ?i ngh?

  • Khóa c?a nhà c?a b?n an toàn tr??c khi lên ???ng.
  • N?u có th?, s?p x?p v?i m?t ng??i hàng xóm ho?c b?n bè ?? l?y th?, n?u không liên l?c v?i v?n phòng ??ng bài ?? gi? nó cho b?n.
  • N?u có th?, s?p x?p cho m?t ng??i hàng xóm ho?c b?n bè ?? trông coi v??n c?a b?n và mow the lawn.
  • H?y b? vi?c giao hàng (báo chí, vv).
  • Kh?i l??ng R? ?i?n tho?i c?a b?n xu?ng.
  • B?n có th? h?i hàng xóm c?a b?n ?? ??u xe c?a h? trong m?i ???ng lái xe c?a b?n bây gi? và sau ?ó, ?? có con c?a h? ch?i t?i sân tr??c c?a b?n ?ôi khi, ho?c làm các ho?t ??ng khác nh? v?y mà có th? cung c?p cho nhà c?a b?n m?t s?ng ? nhìn trong khi b?n ?ang ?i.
  • Có m?t k? ngh? tuy?t v?i!

  Công trình công c?ng

  ?i b? cao

  Ki?m tra các ph?n tr??c ?ây v? s? t? tin, ngôn ng? c? th? và nh?n th?c.

  Th??ng tr?c t?i máy ATM

  Khi nh?p vào s? PIN c?a b?n c? g?ng ?? ??m b?o r?ng không có ai ?ang ??ng g?n ?? ?? xem các s? b?n phím in N?u có, b?n có th? che ch?n m?c nh?p mã PIN v?i bàn tay c?a b?n, ho?c ?i b? và th? giao d?ch sau ?ó.

  Khi b?n ?ang ch? ??i ti?n t?i các máy ATM, ??ng bên trên, ho?c th?m chí xoay quanh hoàn toàn ?? tr? l?i c?a b?n là ch?ng l?i t??ng (r?i kh?i bàn tay c?a b?n trên các khe c?m ti?n).?i?u này cho phép b?n ???c tho?i mái nh?n th?c c?a môi tr??ng xung quanh c?a b?n và ?? tìm ít d? b? k? tr?m ti?m n?ng.

  L?u ý cho ph? n?:
  Mang túi c?a b?n l?ng l?o slung qua vai c?a b?n làm cho nó trông h?p d?n ?? snatchers túi.Gi? m?t túi nh? h?n ?? ? m?t tr??c c?a b?n, v?i bàn tay c?a b?n ch?c ch?n v? nó, làm cho nó ít h?p d?n ??i v?i s?-???c k? tr?m.

  Brisbane Hi?p dâm và Lo?n luân
  H? tr? ng??i s?ng sót

  ( D?ch v? cho ph? n? )                  

  3391 0004

  Brisbane Sexual Assault D?ch v?
  (24 gi? kh?ng ho?ng d?ch v?)

  3636 5206

  Crime Stoppers

  1800 333 000

  DV Connect

  1800 811 811

  D?ch v? kh?n c?p
  (C?nh sát / cháy / Xe c?u th??ng)

  000

  Di Dân n? D?ch v? h? tr?
  (B?o l?c gia ?ình)
  (T?n công tình d?c)  3846 3490
  3846 5400

  Lifeline

  13 11 14

  Mensline Australia
  (??i v?i ng??i ?àn ông v?i gia ?ình và m?i quan h? quan tâm)

  1300 789 978

  Mensline Queensland
  (C? v?n cho ng??i ?àn ông liên quan ??n b?o l?c gia ?ình và gia ?ình)

  1800 600 636

  SDVMA

  3849 1488

  Giúp ?? n?n nhân c?a t?i ph?m 

  1300 733 777

  Ph? n? 'Infolink

  3224 2211