Lin h?

S? d?ng web c?a b?n b?t ?i?n tho?i?

?? có kinh nghi?m xem t?i ?u, hãy vào: sdvma.mobi

N?u không ...

M?i th?c m?c t?ng quát, xin vui lòng xem Ph?n 1 (d??i).

??i v?i Chính ph?, yêu c?u ?ào t?o doanh nghi?p, xin vui lòng xem Ph?n 2 (d??i).

??i v?i nhóm c?ng ??ng ho?c yêu c?u ?ào t?o riêng, xin vui lòng xem Ph?n 3 (bên d??i).

PRIVACY POLICY

SDVMA.COM tôn tr?ng s? riêng t? c?a b?n và s? KHÔNG BAO GI? bán, giveaway ho?c th??ng m?i chi ti?t c?a b?n ?? b?t c? ai khác.

XIN L?U Ý

Trong tr??ng h?p nào s? d?ng sai, gian l?n ho?c th? rác: chúng tôi ??ng nh?p và có th? l?y d?u th?i gian và ??a ch? IP c?a các yêu c?u th?c hi?n thông qua h? th?ng này.

Ph?n 1 - T?ng h?p

Email liên h? v?i chúng tôi

Th? b?u chính

DVMA Tr? s? chính

GPO Box 3.228
Brisbane QLD 4.001
Australia

?i?n tho?i

(07) 3849 1488

N?u g?i s? t? ngoài n??c Úc: (+ 61-7) 3849 1488


Ph?n 2 - Chính ph? / Công ty

T?t c? các tr??ng ?ánh d?u * ph?i ???c ?i?n in

 

* Tên:

* Ngày hi?u:

* Công ty c?a b?n:

* Kinh doanh lo?i:

* Phòng c?a b?n:

* Tiêu ?? c?a b?n:

* Làm vi?c email:

* Làm vi?c URL / trang web:

* ?i?n tho?i:

* ??a ch? b?u ?i?n:

 

* Ti?u bang / Khu v?c / Qu?n:

* Post Code / Zip:

* Qu?c gia:

* Làm sao b?n nghe v? chúng tôi?

Ch??ng trình (s) quan tâm

?a thích liên h? v?i ph??ng pháp:

?i?n tho?i Email

Yêu c?u / ý ki?n:

 


Ph?n 3 - Community Nhóm / Cá nhân

T?t c? các tr??ng ?ánh d?u * ph?i ???c ?i?n in

* Tên:

* Ngày hi?u:

T? ch?c b?n ??i di?n:

Lo?i hình t? ch?c:

V? trí c?a b?n trong t? ch?c:

* ?i?n tho?i:

* Email:

* ??a ch? b?u ?i?n:

 

* Thành ph?:

* Ti?u bang / Khu v?c / Qu?n:

* Post Code/Zip:

* Qu?c gia:

* Làm sao b?n nghe v? chúng tôi?

Ch??ng trình (s) quan tâm

?a thích liên h? v?i ph??ng pháp:

?i?n tho?i Email

Yêu c?u / ý ki?n: