Lin k?t

Nhi?u ng??i trong s? các trang web này sau ?ó có m?t s? các cá nhân h?u h?t can ??m và cam k?t trên hành tinh này.S? c?ng hi?n và s? hy sinh c?a h? vào s? liên t?c c?a công tác phòng ch?ng b?o l?c và lo?i b?, th?c s? x?ng ?áng ???c tôn tr?ng và lòng bi?t ?n c?a chúng tôi.??i v?i v?n ?? không có n?i chúng ???c, công vi?c h? làm - cho dù ?ó là t?i m?t ??a ph??ng, qu?c gia ho?c c?p ?? qu?c t? - tác ??ng trên t?t c? chúng ta.Nhìn xung quanh b?n - ?ây là m?t th? gi?i.

N?u m?t liên k?t không ho?t ??ng, ho?c b?n mu?n ?? ngh? m?t liên k?t, xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi

Australia

- Qu?c gia

- Australian Capital Territory

- New South Wales

- Northern Territory

- Queensland

- B?c Queensland

- Nam Úc

- Tasmania

- Victoria

- Tây Úc

QU?C T?

CON NG??I BUÔN BÁN

ALBANIA

CANADA

ÂU CHÂU

NH?T B?N

Trung ?ông

NEW ZEALAND

PERU

NAM PHI

TH? NH? K?

V??ng qu?c Anh

Hoa K?

N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t qu?c gia c? th? mà chúng tôi không có ? ?ây, b?n có th? quay l?i lên ??n c? QU?C T? và b?m vào 'HOTPEACHPAGES', ho?c ?i ??n ÂU và th? 'WAVE'.<