Qu?n l c?ng th?ng

T?ng quát

?ào t?o này ???c thi?t k? cho công ty c?a chính ph?, t? nhân và các nhóm ng??i có quan tâm trong vi?c gi?i quy?t tích c?c v?i stressors n?i làm vi?c và c?ng th?ng.?ó là ??i v?i nh?ng nhóm ng??i mu?n c?i thi?n nhà n??c c?a h? v? hi?u su?t chuyên nghi?p và n?ng su?t - ? c? cá nhân và t? ch?c các c?p.

M?c tiêu

M?c tiêu chính c?a ch??ng trình này là:

  • T?ng an toàn và s?c s?ng c?a nhân viên
  • T?ng c??ng s? hài hòa cá nhân và chuyên nghi?p; cho các cá nhân và nhóm
  • Phát tri?n các chi?n l??c can thi?p c?a cá nhân và t? ch?c s?m ?? ??i phó v?i stressors và c?ng th?ng
  • Gi?m thi?u th?i gian ch?t và chi phí liên quan do n?i làm vi?c c?ng th?ng
  • N?i làm vi?c t?i ?a hoá tinh th?n và n?ng su?t

K?t qu?

M?t s? k?t qu? mong ??i cho ng??i tham gia s? bao g?m:

  • T?ng c??ng s? hi?u bi?t v? nh?ng gì nó có ngh?a là m?t môi tr??ng làm vi?c chuyên nghi?p c?a h? nói chung, và khi ph?i ??i m?t v?i c?ng th?ng ho?c nh?ng v?n ?? s?c kh?e c? th?
  • Kh? n?ng xác ??nh n?i làm vi?c và stressors cu?c s?ng nói chung và các hi?u ?ng c?a h?
  • Phát tri?n các chi?n l??c c?a n?i làm vi?c và l?i s?ng ?? mình bình t?nh khi ??i m?t v?i tình hu?ng c?ng th?ng
  • Phát tri?n b?n v?ng c?a các chi?n l??c ?? ??i phó v?i c?ng th?ng ?? nâng cao h??ng th? cu?c s?ng cá nhân và n?ng su?t làm vi?c (m?t nhân viên h?nh phúc là m?t công nhân nhi?u h?n s?n xu?t)

Th?i h?n

Hai ngày (12 gi?) ch??ng trình ?ào t?o

Xem chi ti?t yêu c?u

?? yêu c?u ??y ?? chi ti?t và tùy kit thông tin ?ào t?o cho nhóm c?a b?n, xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi