rt lui

Rút lui c?a chúng tôi ???c t?i thi?u là hai ngày và t?i ?a là n?m.Chúng có th? ???c s?ng trong, ho?c hàng ngày ?i h?c.

Vi?c thay ??i ??a ?i?m bây gi? và sau ?ó, nh?ng nó luôn luôn là m?t, yên t?nh xanh, môi tr??ng t? nhiên v?i m?t phong phú c?a không khí s?ch và cây. N??c này ???c l?c và tinh khi?t; các th?c ph?m ???c ?n chay, và n?u có th?, h?u c?.

T?t c? ?i?u này là không ch? ?? b?n có th? tìm hi?u cách suy ngh?, hành ??ng và s?ng v?i s? t? tin h?n và s?c s?ng, nh?ng c?ng vì th? mà b?n có th? t?y r?a, revitalize và s?c pin c?a b?n trên nhi?u c?p ?? - m?i th? ??u ???c k?t n?i.

Trong Retreats c?a chúng tôi, nh?ng ng??i tham gia ???c tham gia vào các ho?t ??ng ?ào t?o khác nhau, t?t c? ??u ?ã ???c thi?t k? ??c bi?t ?? làm cho m?i ng??i c?m th?y m?nh m? h?n, fitter, kh?e m?nh, t? tin h?n, nhi?u k?t n?i, ý th?c nhi?u h?n, cân b?ng h?n, và nhi?u h?n n?a có th? xem xét sau khi chính h? -- nh? là các cá nhân, ho?c là m?t ??i bóng.

Chúng tôi thi?t k? Retreats c?a chúng tôi ?? m?i ng??i tham d?, lá v?i c? m?t ki?n th?c l?n h?n c?a mình và có tay ngh? cao h?n trong vi?c qu?n lý nh?ng thách th?c c?a cu?c ??i.

N?u không có ngo?i l?, ng??i tham gia ?? l?i c?m giác invigorated, trao quy?n và k?t n?i l?i.

K?t qu? là, nhi?u ng??i trong nh?ng n?m qua ?ã nói r?ng SDVMA kinh nghi?m rút lui c?a h? là: "... th?i gian t?t nh?t c?a cu?c ??i tôi!"

Rút lui c?a chúng tôi th??ng có ngh?a là b??c xu?ng m?t con ???ng m?t chút off the beaten track bình th??ng, nh?ng chúng tôi tin r?ng ?ó là chính xác nh? th? nào b?n ??t ???c t?c ?? t?ng tr??ng - và có ni?m vui trong cu?c s?ng!

??i v?i cá nhân:

SDVMA bi-Retreats ti?n hành hàng n?m, luân phiên gi?a hai khu v?c:

Ho?c là các Retreats ???c m? cho b?t c? ng??i ph? n? t? công chúng và ???c cho ph? n? ch?.

?? bi?t thêm thông tin v? m?t trong hai Retreats ? trên, xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi

??i v?i nhóm:

SDVMA c?ng ti?n hành Retreats cho các nhóm t? nhân.

?ây có th? ???c ti?n hành ??i v?i ph? n? ch?, ?àn ông ch?, ho?c các nhóm gi?i tính h?n h?p.

Công ty, Chính ph?, các nhóm c?ng ??ng có th? ch?n b?t k? ch? ?? Retreat c? th? c?a chúng tôi cho m?t s? hi?u bi?t t??ng t?n v? ?? tài ?ó, ho?c h? có th? th?m chí 'n h?n h?p' '?? có ???c m?t gi?i thi?u vào nhi?u l?nh v?c.

Retreats T?p ?oàn t? nhân có th? ???c ti?n hành b?t k? lúc nào, 24 / 7, 365 ngày trong n?m.

Ph? bi?n nh?t c?a t?p ?oàn t? nhân Retreats c?a chúng tôi là:

?? bi?t thêm thông tin v? b?t k? Nhóm t? nhân c?a chúng tôi Retreats, xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi