Tn d?ng

SDVMA n?n web

Màu xanh âm u và ngôi sao t?o nên n?n trang web c?a chúng tôi là m?t ph?n c?a m?t hình ?nh thiên v?n c?a NASA ch?p c?a The Kính vi?n v?ng không gian Hubble: '??u tiên sao'.

B?n ?ang tìm ki?m m?t hình ?nh c?a m?t trong nh?ng ngôi sao ??u tiên trong v? tr?, mà ?i 's?ng' kho?ng 400 tri?u n?m sau Big Bang. (- ?ó là kho?ng 13 t? n?m tr??c!) L?i c?m ?n: NASA / WMAP Khoa h?c Team.

H?i ??ng thành ph? Brisbane

SDVMA xin xác nh?n và c?m ?n Chúa Th? tr??ng Campbell Newman và H?i ??ng thành ph? Brisbane cho tài tr? c?a h? trong 'H?i ??ng thành ph? Brisbane cá nhân an toàn d? án.C?ng cho h? quan tâm liên t?c và cam k?t v? an toàn và an sinh c?a m?i c? dân thành ph? Brisbane. C?m ?n b?n.

Fractals

SDVMA hy v?ng b?n thích các tác ph?m ngh? thu?t fractal chúng tôi ch?n cho trang web c?a chúng tôi.

Và m?t THANK YOU l?n ?? các ngh? s? sau cho s? sáng t?o c?a h? và v? ??p c?a tác ph?m c?a h?.

A3oN°°057 - ICE

Alexander Silyanov - ECLIPSE

Amorina Ashton - DEEP SEA VÀ FLORA

Anna Kirsten - A DREAM

Christine-Ann Martin- PRECIOUS

Cindy Mitchell - BUTTERFLIES IN FLIGHT

Cynthia Pedrosa - LIGHT OF DESTINY

Digital Junkies- NESTLED IN SYNAPTICAL BLISS

Dorothy Venter

Gilberto Santa Rosa - CARNIVAL IN RIO DE JANEIRO

Helen Grainge - EDENSQUE

James Johnston - AQUA FLOWER

Jennifer Gottschalk - SANCTUARY

John Murphy - HALLLELUJAH

Keith Mackay

Kirk Jones - WOLF HOLLOW

Lacitrouille - DIMENSIONS

Lynn (Gracie's mom)

Mary Thornton - DEEP IN THE FRACTAL FOREST

Ray Moloney - SPIRITUAL ENLIGHTENMENT

Red Williams

Reginald Atkins - VISIONS OF THE MIND

Song Sing - SECRET SPIRALS

Sven Geier

  • COPERNICUS 07
  • DEEP DIVE
  • DEEPER DIVE
  • DRAGON EGG
  • FIREWORKS

Tadeusz Zackwieja - MILADY

Trystian Hilton - TORRENT

Website

Thi?t k? b?i SDVMA.

Built and marketed by e-CBD on the Gold Coast, Queensland Australia.