T?ng qut

SDVMA (Suzanne Daley c?a B?o l?c gi?m thi?u Liên minh H?p nh?t) là m?t t? ch?c phi l?i nhu?n, phi chính ph?, t? t? ch?c tài tr? ?ã ???c thi?t l?p vào n?m 1984.

Vào th?i ?i?m ?ó t?p trung c?a chúng tôi ?ã v? làm vi?c v?i nh?ng ng??i d? b? t?n th??ng nh?t ?? gây h?n và b?o l?c lên. Ví d?: ph? n?, thanh niên, tr? em, nh?ng ng??i traumatised t? b?o l?c tr??c ?ó (làm cho chúng d? b? b?o l?c trong t??ng lai) và nh?ng ng??i nh?m m?c tiêu cho t?i ph?m ghét.

Trong vòng n?m n?m SDVMA ???c thi?t k? ch??ng trình tùy bi?n cao trong công tác phòng ch?ng b?o l?c không ch? cho các nhóm ? trên, mà còn cho các nhóm khác nhau nh?: c?nh sát, an ninh, công nhân ngành công nghi?p tình d?c, t?i c? quan chính ph? có nguy c?, các công ty chuyên ngành, l?nh v?c y t?, l?nh tôn giáo, ng??i t? n?n, và ngành công nghi?p gi?i trí.

Trong h?n hai th?p k? SDVMA nhân viên ?ã làm vi?c v?i nh?ng ng??i t? t?t c? các cách th?c c?a n?n v?n hóa, dân t?c, l?i s?ng, mindsets, và ngu?n g?c; ng??i ?ã có m?t lo?t các nhu c?u ??c bi?t do tác h?i tr??c ?ó, hi?n nay m?i ?e d?a, 'kinh nghi?m cu?c s?ng không bình th??ng', ho?c chuyên nghi?p r?i ro.

Chúng tôi ?ã nghiên c?u b?o l?c và nghiên c?u, vi?t, t? v?n và gi?ng v? nguyên nhân c?a nó. Chúng tôi hi?u phía lý thuy?t c?a b?o l?c và các bên th?c hi?n; 'trên ???ng ph?, nh?ng ng??i làm vi?c ?ó, và gây h?n mà là m?t ph?n c?a b?n ch?t c?a con ng??i.

Là m?t t? ch?c wholistic, chúng tôi tin t??ng r?ng t?t c? các ch??ng trình c?a chúng tôi b? sung cho nhau. Chúng tôi tin r?ng nh?ng ng??i gi?ng d?y an sinh và trao quy?n cho cá nhân làm vi?c tay trong tay v?i công tác phòng ch?ng b?o l?c. Và chúng tôi tin r?ng n?u m?t ng??i ?ã t? nh?n th?c và ý th?c m?nh m? c?a m?t tr?ng thái cân b?ng, h? liên t?c s? ???c trong cu?c xung ??t v?i t?t c? nh?ng gì là khác nhau và thách th?c trong th? gi?i.

Chúng tôi cam k?t sâu s?c ??n nh?ng gì chúng tôi làm. Th?m chí nhi?u h?n bây gi? ?am mê v? công tác phòng ch?ng b?o l?c, gi?i quy?t xung ??t và wholistic s?c kh?e h?n so v?i khi chúng tôi b?t ??u vào n?m 1984.

Và hoàn toàn c?a ni?m tin, r?ng m?i ng??i - và t?t c? các nhóm - có c? h?i ?? tìm hi?u qu?n lý xung ??t hi?u qu?, cân b?ng cá nhân và k? n?ng trao quy?n t? ch?, có ch?t l??ng cao c?a cu?c s?ng, tr? thành m?t mô hình vai trò ??n nh?ng ng??i xung quanh h?, và n?u không có gì khác khác h?n là b?i ví d?, b?t ??u làm ?i?u này thêm m?t th? gi?i hòa bình và ch? cho t?t c? các c? dân c?a nó.