T? phng

T?ng quát

?ào t?o này ???c tùy ch?nh ?? ?áp ?ng các nhu c?u c? th? c?a t?ng khách hàng c?a chúng tôi, có tính ??n nhi?m v? c?a nhân viên cá nhân, các chính sách n?i làm vi?c và giao th?c, t??ng tác v?i khách hàng / khách hàng / công chúng nói chung, môi tr??ng làm vi?c, nghiên c?u th?c ??a, k?t h?p các y?u t? r?i ro, và ti?m n?ng h?i.

M?c tiêu

M?c tiêu chính c?a t?p hu?n này là:

  • cao nh?n th?c khác nhau, qu?n lý, lo s?, an toàn cá nhân và k? n?ng trao quy?n t? do ?ó ng??i tham gia ch? ??ng có th? ng?n không gây h?i ho?c b?o l?c t? lúc h? ?ang ???c ??o di?n

Ho?c, n?u chi?n l??c ch? ??ng là không th?, ??:

  • B?o v? b?n thân th? ch?t và tâm lý khi ph?i ??i m?t v?i m?i ?e d?a tr?c ti?p, gây h?n, ho?c t?n công v?t lý s?p x?y ra

K?t qu?

M?t s? k?t qu? mong ??i cho ng??i tham gia s? bao g?m:

  • M?t s? hi?u bi?t c?a th?n tho?i và d? ki?n liên quan ??n b?o l?c
  • Ki?n th?c v? ch? ??ng, k? n?ng nâng cao v? th? ?? giúp lo?i b? n?i s? hãi
  • Gi?m t?n th??ng ??n l?m d?ng, gây h?n và b?o l?c
  • Phát tri?n c?a m?t lo?t các k? n?ng b?o v? ??n gi?n, hi?u qu?, và t? thích h?p ?? ??i phó v?i b?o l?c nên m?t cu?c t?n công bao gi? x?y ra

Th?i h?n

Xem chi ti?t yêu c?u

?? yêu c?u ??y ?? chi ti?t và tùy kit thông tin ?ào t?o cho nhóm c?a b?n, xin vui lòng liên h? v?i chúng tôi

?? bi?t thông tin v? vi?c H?i ??ng thành ph? Brisbane FREE / SDVMA, 'An toàn Cá nhân' D? án: b?m vào ?ây